«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ»

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» του ΕΣΠΑ 2007-2013 αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση επενδυτικών σχεδίων έως 10.000€ για άνεργους οι οποίοι έκαναν έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας από 01/01/2014 έως 31/08/2015.

1. Σκοπός

Στόχος του προγράμματος «Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της χρηματοδότησης επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν από 01/01/2014 έως 31/08/2015, από ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

2. Κατηγορίες ενισχύσεων

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» του  ΕΣΠΑ 2007-2013 αφορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» του  ΕΣΠΑ 2007-2013 θα αφορά επιχορήγηση κατά 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης της επιχείρησης, για διάστημα από την έναρξη της επιχείρησης μέχρι την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου.

3. Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύονται πρώην εγγεγραμμένοι άνεργοι που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2014 έως 31/08/2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συνολικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να είχαν την ιδιότητα του ανέργου για οσοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα να μην ήταν απασχολούμενοι με καθεστώς εξαρτημένης ή μη απασχόλησης κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος
  • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  • Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 01/01/2014 έως και 31/08/2015.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο):

  • Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.).
  • Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της.
  • Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).
  • Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.).

* Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4019/2011.

4. Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος «Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» του ΕΣΠΑ 2007-2013 αφορούν:

  • Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).
  • Ασφαλιστικές εισφορές.
  • Δαπάνες προβολής-προώθησης & δικτύωσης.
  • Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου).
  • Αμοιβές τρίτων (πχ. λογιστής, δικηγόρος, σύμβουλος κλπ).
  • Αποσβέσεις παγίων.

5. Ύψος επένδυσης

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα ανέρχεται έως 10.000€.

6. Ποσοστό ενίσχυσης

Το ποσοστό επιδότησης στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και θα παρέχεται αποκλειστικά με την μορφή της επιχορήγησης.

Η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγματοποιείται εφάπαξ, σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Υπηρεσίας κατόπιν θετικού επιτόπιου ελέγχου και βάσει του διοικητικού ελέγχου.

7. Διάρκεια έργων

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων περιλαμβάνει την περίοδο από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου.

8. Δεσμεύσεις

Οι δικαιούχοι που θα λάβουν θετική έγκριση στο πρόγραμμα, δεσμεύονται για τη διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

9. Χρονοδιάγραμμα

Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος «Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» του ΕΣΠΑ 2007-2013 αφορά τα ακόλουθα:

  • Προκήρυξη προγράμματος: 12/11/2015.
  • Υποβολή προτάσεων: 23/11/2015 & 01/12/2015.
  • Εντάξεις και έναρξη υλοποίησης: Αρχές 2016.

10. Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών» του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην σχετική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ η οποία θα ενεργοποιηθεί για αυτό τον σκοπό την 23/11/2015.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα, βάσει του χρόνου υποβολής της αίτησης. Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και οι σχετικές εγκρίσεις θα συνεχιστούν μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα

back

Δείτε τον πίνακα με τα ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα      

Xαμηλότοκα Επιδοτούμενα δάνεια

xamilotoka-epixeirimatika-daneia-etairia-sumvoulwn-northit-epidotoumena

Χαμηλότοκα Eπιχειρηματικά / Επιδοτούμενα Δάνεια απο τη North I.T. || Εταιρία Συμβούλων 

 

 Η ίδρυση του Institute for Growth (IfG), ευρύτερα γνωστού ως «Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο», έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους εταίρους - ιδίως με τη γερμανική κυβέρνηση – και αποτελεί μια από τις κορυφαίες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης, την προώθηση της καινοτομίας και την αύξηση της απασχόλησης στην πραγματική οικονομία, μέσω των Τραπεζών Πειραιώς και Eurobank

Η Eurobank στις 9 Δεκεμβρίου προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG) για την χρηματοδότηση ύψους 100 εκ. €, από το Ελληνικό Δημόσιο και τη Γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KFW, των ανεξάρτητων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (υπό σύσταση, νεοσύστατων & υφιστάμενων), στο σύνολο σχεδόν των κλάδων της οικονομίας, με σκοπό την άμεση χορήγηση ευέλικτων χρηματοδοτήσεων εξαλείφοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τα δάνεια θα καλύπτουν όλες τις επιχειρηματικές ανάγκες και θα παρέχονται με ευνοϊκούς όρους.

Ειδικότερα, θα αφορούν:

1. Αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων υψηλού κόστους/επιτοκίου.


2. Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης: Χρηματοδότηση συναλλακτικού κυκλώματος, κάλυψη λειτουργικών εξόδων, χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών αναγκών.


3. Χρηματοδότηση Εξοπλισμού & Στέγης: Εκσυγχρονισμός και ανανέωση εξοπλισμού, επένδυση σε νέες τεχνολογίες, επενδύσεις σε επαγγελματική στέγη και κτιριακές υποδομές (αγορά, κατασκευή, ανακαίνιση, επέκταση), χρηματοδότηση ιδίας συμμετοχής ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων.

Δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ακόμα και μέσω πιστωτικών ορίων.

Επιτόκιο: Euribor 6μηνου (0,138 %) + από 4,25% έως 9,55%

Το τελικό επιτόκιο προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος της χρηματοδότησης και των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.
Για τα πρώτα 7 έτη δεν υπάρχει η επιβάρυνση της εισφοράς του Ν.128 (0,60%).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτημάτων μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων και όχι αργότερα από τις 09-02-2016.

Η εταιρία μας North IT Consulting A.E. συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά την επαφή της με τις τράπεζες με σκοπό την άρτια καθοδήγησή σας για την διασφάλιση και διεκπεραίωση της διαδικασίας χρηματοδότησης της επιχείρησής σας με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Social Media

Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε άμεσα για τα εταιρικά μας νέα, επιδοτούμενα προγράμματα και όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις της εταιρίας μας

Επικοινωνία

 • Διεύθυνση: Δελφών 2, Μενεμένη Θεσ/νίκης
 • Email : info@northit.gr
 • Tηλέφωνο : 2310 550390, Fax: 2310 550199

Copyright

Design & Development

Development 

by Iliadis Antonis

For NorthIT

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree