ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

04 January 2016
K2_ITEM_AUTHOR 

Ο Οδηγός Προγράμματος «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», διαμορφώνεται ως εξής:

 1. Στο κεφάλαιο 14 του Οδηγού «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ» παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης μέχρι τις 31/03/2016, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών και τεχνικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν.

   Συγκεκριμένα:

  • Απεντάσσονται οι επιχειρήσεις (δικαιούχοι) δεν υπέβαλαν Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης έως τις 31/03/2016, εφόσον δεν έχει προηγηθεί εκταμίευση επιχορήγησης.
  • Με την ολοκλήρωση του έργου, και το αργότερο έως τις 31/03/2016 είναι υποχρεωτική από πλευράς δικαιούχου, η ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης και η προσκόμιση του αιτήματος (ή η αποστολή του) στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.

Διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/2015.

 1. Στο κεφάλαιο 16.1 «Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου» για διαχειριστικούς και τεχνικούς λόγους, αυξάνεται ο αριθμός τροποποιήσεων από δύο που αρχικά είχαν προβλεφθεί σε τρεις και παράλληλα τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται μέχρι τις 29/02/2016 αντί του προβλεπόμενου «πριν την ημερομηνία λήξης του έργου».

       Συγκεκριμένα:

 • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης. Είναι δυνατές έως τρεις (3) τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης (εξαιρούνται από το ποσοτικό περιορισμό τροποποιήσεις όπως οι παρατάσεις, αλλαγές επωνυμίας ή έδρας, μετοχικές συνθέσεις κλπ) και εφόσον με την αιτούμενη διαμόρφωση ή τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα.
 • Το αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πρέπει να υποβληθεί στον ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιο εταίρο) μέχρι την 29/02/2016, με την εκάστοτε τυποποιημένη από τον ΕΦΕΠΑΕ φόρμα και το συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά (προσφορές προμηθευτών, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ). Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, ήτοι της 29/02/2016, καμιά τροποποίηση Οικονομικού και Φυσικού αντικειμένου δε γίνεται αποδεκτή και δαπάνες που θα περιλαμβάνονται σε αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης, χωρίς να είναι εγκεκριμένες δεν μπορούν να πιστοποιηθούν.
 • Στη δεύτερη παράγραφο αναφέρεται η εξέταση και η λήψη απόφασης για:
 • Η Σύσταση που προστίθεται στη δεύτερη παράγραφο αναφέρει: Συνιστάται σε κάθε περίπτωση στον επενδυτή, εφόσον προστίθεται να τροποποιήσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης του σε σχέση με το προβλεπόμενο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα, να λαμβάνει εκ των προτέρων την επιβεβαίωση του αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ ότι η τροποποίηση είναι επουσιώδης ή ουσιώδης και ότι είναι αναγκαία ή όχι υποβολή Αιτήματος Τροποποίησης
 • Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα , το απαιτούμενο προτιμολόγιο (ProformaInvoice) και σε περιπτώσεις που η εξόφληση γίνεται μέσω εντάλματος πληρωμής σε τραπεζικό ίδρυμα να ζητούνται τα εξής:
 • Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η πιστωτική κάρτα να είναι στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία.
 1. Στο κεφάλαιο 16.2 του Οδηγού, στο τρίτο σημείο της δεύτερης παραγράφου «Παράταση ολοκλήρωσης του έργου έως και 3 μήνες (αυτοδίκαιη)», διαγράφεται δεδομένης της λήξης των έργων στις 31/12/2015 και της λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Επιπλέον στο συγκεκριμένο κεφάλαιο συντάσσεται μία σύσταση.

   Συγκεκριμένα:

-Αλλαγή υπεύθυνου έργου

-Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου

-Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της επιχείρησης

-Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης

-Αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος μόνο σε περίπτωση ενσωμάτωσης τραπεζικού δανεισμού (σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού δεν απαιτείται τροποποίηση. Η αλλαγή αυτή ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται απευθείας από αυτό)

-Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης.

 1. Στο παράρτημα VII«Επιλέξιμες Δαπάνες», Ενότητα Γ «Επιπρόσθετες ειδικές επισημάνσεις για τις Δαπάνες», τροποποιείται ώστε να συμπεριλάβει και άλλους τρόπους εξόφλησης δαπανών, οι οποίοι είναι νόμιμοι και είναι σήμερα συνηθέστεροι λόγω ειδικών συνθηκών.

   Συγκεκριμένα:

-Εντολή έκδοσης εντάλματος / γραμμάτιο είσπραξης όπου να αναφέρεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλημένου παραστατικού.

-Swiftόπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλημένου παραστατικού.

 1. Στο παράρτημα VII«Επιλέξιμες Δαπάνες», Ενότητα Δ. «Εξόφληση Δαπανών», η πρώτη παράγραφος στο σημείο «Εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας» διαγράφεται η πρόταση «Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου όσον αφορά στην εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας και να αποδεικνύεται μέσω της κίνησης του η εξόφληση των παραστατικών δαπανών της επένδυσης.» δεδομένου ότι μπορεί να διαπιστωθεί χρεωπίστωση του λογαριασμού του προμηθευτή.

   Συγκεκριμένα:

Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον:

-έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) χρέωση της πιστωτικής κάρτας

-απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας (πχ Βεβαίωση προμηθευτή).

Κατά τα λοιπά ο Οδηγός και τα Παραρτήματα παραμένουν ως έχουν.

1624 K2_VIEWS

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Social Media

Ακολουθήστε μας στα Social Media και ενημερωθείτε άμεσα για τα εταιρικά μας νέα, επιδοτούμενα προγράμματα και όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις της εταιρίας μας

Επικοινωνία

 • Διεύθυνση: Δελφών 2, Μενεμένη Θεσ/νίκης
 • Email : info@northit.gr
 • Tηλέφωνο : 2310 550390, Fax: 2310 550199

Copyright

Design & Development

Development 

by Iliadis Antonis

For NorthIT

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree